Kúlù bá zĕ báꜜwúp ébeĕm

El leopardo y la tortuga

​É ñè àbɔ̀ɔ́ nàà. (Público: Yàáà.) Àné djàá é-ngé-tɔ̀bɔ̀, bòt bétɔ̀ɔ́ éꜜté bèwùà bé ngáà. É ñè báá-té-tèè váà, bá-bɔ̀-éè-kè à mvàn. É vóm báá-kè-kè á mvàn, méfân éꜜté, yè àlí mèchíí, wéñ ñáà à-mbé-tɔ̀ɔ́ ètùgù bá zě. Éběm bò(t) bétè báá-lí-lìk bìdjí, é ñè ètùgù àá-sú-sɔ̀ ó mvú(s) vàá, yà é bɔ́á(n) bɛ́ñ; zèé ñáà àsɔ́ɔ̀ fè é bɔ́á(n) bɛ́ñ, bé-mènèyà-zú-ꜜdjí bìdjí bítè, bé-bɔ̀yè-éè-kè. Vè né bá-bɔ̀-éèzù bé-màná-ꜜdjí bìdjí, bé-bɔ̀yè-éèkè. Vè né bá-bɔ̀-éèzù bé-màná-ꜜdjí bìdjí, bé-bɔ̀yè-éè-kè. Nděk étè, é ñè bò(t) bé-ngé-mènà-bǔ fèk, bɔ́ ná: “É djóm éwúlú bíá mèná-zú-ꜜdjí bìdjí éběm và, à-nè zà djómò? Bíém bítè bí-wúl-àsɔ́ vé?” Ké óńtáà àné bá-bèrà-màná-bɔ̀ bìdjí. Bé-mèná-lík bìdjí. Bɔ́ ná áwòlà bé-wúl-ásɔ́, bááyè fè dé á-tèmá-berá-sɔ́, bé-èè-sɔ́ àvóó. Bé-bèrá-mèná-kè míꜜyêŋ, bé-lígí èběm. Áwòrà ètùgù bá zě bé-ngá-yèm né bè-wúl-àsɔ́ kàgà né ékúìñ, báà bétéé, báázù, báázù, báázù. Nì àné ètùgù à-ngé-bɛ́ɛ̀ à àná, bò(t) báázù bákɔ́bɔ̀, àlúè zě: “Ǎ múì zě, é bò(t) béné èběm bésɔ́yǎŋ, bííbɔ yá và? Báyàá bí ábìñ”. Ábɛ́ɛ̀ zèé ó kó ñí né: “Bí-djíyínà-djêŋ àné bí-náánà-sɔ̀bɔ̀”. Ètùgù ñí né: “Bíáyàánè fè àkè mbíí vè? Béńtòyǎ bìbɛ̀ñ, béńtɔ̀yǎ ó zěn é ǹkìɛ́ñ”. Ñí né: “Bídjéŋánà àné bí-né-sɔ̀bɔ̀ á ndá éꜜté và”. Ètùgù ñí néé: “Mà-kè-sɔ̀bɔ̀ bí à bè é bɔ́á(n) bâm ákǎŋ”. Ábɛ́ɛ̀ zèé ó kó: “Vè? Yè ákǎŋ dâm mǎ mên màá-kè-sɔ̀bɔ̀ yà é bɔ́á(n) bâm?” Ètùgù ñí né: “È! Mè-ǹ-ké-sɔ̀bɔ̀ áꜜtúm à ǹkìɛ́ñ bí à bè é bɔ́á(n) bâm”. Zèé ñí né: “Vè? Yè átúm à ǹkìɛ́ñ dâm mǎ-kè-ñìà ngàá wɔ̀m, yà é bɔ́á(n) bâm, yà é bɔ́án béꜜvɔ́gɔ́, é dè wǎ wù wá-kè-sɔ̀bɔ̀ wéñ néé, wàà ònè kì zà?” Àné ètùgù ñé àádjó néé: “É è! Mǎáḿbɔ̀ fè dɔ́”. Àné ètùgù ñáà ǎbù fèk: àyéné ókíɛ́ñ wì, àtàá ó sí, à-mèné-ánɔ́mɔ̀ mèbí, à-sɔ̀mɔ́k é mɔ́án wùéñ éꜜté. Àyéné ókíɛ́ñ wì, àtàá [ó sí], à-mèné-ánɔ́mɔ̀ mèbí, à-sɔ̀mɔ́k é mɔ́án wùéñ éꜜté. À-mèná-sɔ̀m é bɔ́á(n) bɛ́ñ mébí mɛ́ñ éꜜté, àsɔ̀mɔ́(k) fè ngáá. Éměn ñà àbèré fè à-mèná-nɔ́mɔ̀ àbí àvɔ́gɔ́ ókíɛ́ñ óꜜfé, ñáà àsɔ̀bɔ́ fè éꜜté. Bòt báà bésɔ́ɔ́k, béñíí á ndá. Ázù fágá kùìè: “Kíé! É djóm dí ébèryè bíɛ̀ à-mèná-zú-ádjí bìdjí. Bíìyěm nè djí éwúlú bíɛ̀ á-mèná-djí bìdjí? Tǎm fè àyén áꜜné é-vá-mènà-ké dánɔ́mɔ̀ mèbí ákíá[ñ] ákíáñ éꜜté. Hḿ! Mèbí métè mánùm, wóléyánè mébí métè. Bàáwólò mèbí, púúùp, bé-kèlà-wùà ákùn. Ni àné bá-kè-wùà é m̀bò(t) ñí [á] àkùn, púúùp, ñíì tè àkúík ábí èté, fágá vè èkènà èkènà áfân. Ètùgù, é bɔ́á(n) bɛ́ñ bésèségé, yà ngàá, é ñè bé-ngá-mènà-kè nàá. Zě yà é bɔ́[án] bɛ́ñ báà bèlígí ákǎŋ. Áválá bé-né-kúìñ ésé[s] fêk. É ñèáŋ bákòmànè ndúànè váà, né àlú ékúíyǎŋ. Bé-mèná-kòmànè ndúán. Òchírà wáábɔ̀áŋ, òchírà, ochírà, ochírà. Bé-ngà-wók òchírà, àtérè é bá béné átúm à ǹkiɛ́ñ, yà é bá béné ákǎŋ. É ñé fágá é mɔ́án zě àásúm ó síꜜsí vàá: “Pèpà, màwók òchíràà”. Zê ñí né: “Ò-táà-kɔ́bɔ̀. Ngé òkɔ́bɔ́, bòt báà béè bí áwúìñ”. Mɔ́án, òchírà wáá-bèrè ñé ábìñ: “Papá, màwók òchíràà”. “Mèdjó nè ò-táà-kɔ́bɔ̀, ngé é bò(t) bá béyén bíyǎ, bé-èè-bíì-á-mèná-wúìñ. Bébéré fè mèngáà”. Mɔ́án ěéńdjí fè á-bèrá-zòmò: “Pùpà, màwók òchíràà” (àà-kɔ́bɔ̀ òyǎp ó ꜜyóp). Bòr bɔ́ ná: “Djí dákɔ́bɔ̀? Djí dákɔ́bɔ̀? Djí dákɔ́bɔ̀? Djí dákɔ́bɔ̀?” Bò(t) bé-méná-túìè mèngáà. Á-yé-fáŋá-bèrá-yír mɔ́àn né kǎ kɔ́bɔ̀: “Pùpà, màwók òchíràà”. “É djóm éwúlú bí àdjí bìdjí é dé dákɔ́bɔ̀ ákǎŋ éꜜté dì òòò!” Púbùbù! Bááchàm àkǎŋ, gri, gri, gri, gri, gri. Zě éměn á-yé-kúì(ñ) mbíí, túìñ, bébíí ñé ngáá, àwúéñ. Bɔ́án bé-yé-kúìñ, bébíí ngáá, béwúéñ. Ngáá á-yé-kúìñ é vóm áḿbé átúm à ǹkìɛ́ñ, túìñ, bébíí ngáà, àwúéñ. É ñè bé-ngá-mènà-wúìñ àtérè yà zɛ̌ éměn, yà é bɔ́á(n) bɛ́ñ, yà à ngáá néè tè. Ètùgù ñáà ànìŋ fɔ́gɔ́, yà é bɔ́á[n] bɛ́ñ, yà méfêk mɛ́ñ. Zě ñáà à-véná-mèná-ꜜwú. Yà ósǔsùŋà wɛ̌ñ é dè à-ngá-wú ꜜá dɔ́. Náá mo(t) mfé é ñè àdjóò náá àà-kè-sɔ̀bɔ̀ ákǎŋ, é ñè ñáà àyémélé náà àá-kèyǎ-sɔ̀bɔ̀ ákǎŋ.

Síndàkpèlééé wôs.