Ùrí wà lòbélá

Ùrí de Lòbélá

​Há séí wàísò, Eèsókó á bɔ́lábarí. Bá séí bàtɔ́ la àppà íllá. Èpɔ̀tɔ́ wèllà, lɛ̀lá “sieite”, á èsókó á bɔ́lábárí. Bá sɛ́sé èlɔ̀álɔ̀ hɔ́ òɔ́. Bá sɛ̀sò òbám. Bá sɛ̀sé éàká. Bá là hɛ́llé èkóm.

Èɛ̀ ɛ̀llɔ́ nkùàó, lɛ́à hɛ̀rà ná, ba hɛ́sé lɔ̀álɔ̀ hɔ́ òɔ́. Wáɛ̀, òámmɔ́ èsókó wèlla hɛ́ àppà ná, bɔ́llá bá òbɛ́rí, bá tá sèrɔ̀ hólálɔ́. È ókòèmmà òàmmɔ̀ èsókó wèla, bɛ́ɛ́tɛ́ ná bá là sèpàɛ̀lɔ́, àlál nnɛ̀ lòólɔ̀ la lúwɛ́. ɛ́lɛ̀ pɛ́lɛ̀ è lɔ̀álɔ̀, à bóí èpá áí é pá’í, é hɛ́ríé ìtɛ́ pùá. Lɛ́mmá ké itɛ́ ré ènɔ̀kɔ̀nɔ̀kɔ̀. Bá hèró òríé, bóìɔ̀. ɛ́lɛ̀ hɛ̀lɔ́ púlò òríé, ótam è èpá. Bá òbì àlɔ̀ tùè púlàlò bòtóí.

Ńkùàó tò óbí. Ńkùáo, tùèɔ́ ɔ̀òó. ¡Húúú…! ɛ́lɛ̀ tápánɛ́ ¡kótam èpáḿ! Ò bòchò bòòchà élɛ́ŕo kó bɔ́lòbɛ́ráí. Á: ɛ́ bɔ́lòbɛ́raìḿ, kótáḿ èpáḿ. Sálɛ̀nná. À úsóríò bùésɔ̀’ɔ̀ bùlé ɔ́sɛ̀ nná. Ò bùlé àbò úsòrí á, ò bùlé ɔ́sɛ̀ nná. À hɛ̀ró òríé. Àlà púlà ɔ̀ɔ̀ɔ́, ɛ́lɛ́kɛ́ èché èpáí é séíé, há pém òbéɔ̀là. À árí rápá rìtɔ́rítɔ́. À hɛ́rɔ̀ ɔ̀ríè.

À bò hɛ́ríálɔ̀. Á: bòìɔ́là twèá wàtɔ̀. Á ná: ¿òtɛ́m èpáḿ é séíé ré ìtɛ́ pùà? Èè, á: ké ɛ́ɛ́m. Á ɔ̀hɛ́lé rápá wèla. Élɔ́ ríé. ɔ̀hɛ́rí lò lòbɔ́ lòmmá, lóá héchí. Á bòìɔ́là nchítàlà Á: ɔ̀hɛ́lá. ɛ́ bòìɔ́là nchítàlè èpá. ɔ̀hɛ́lá, ɔ̀hɛ́lá, ɔ̀hɛ́lá.

Àbɔ́ ɔ̀òó bɛ̀báɛ́ báchíá mmì lɛ́lɛ́; “porque” ólɔ̀ bòchò ɛ̀ hɛ́ró ólɔ́ ríé àá ópí ¡Mmàí, ólɔ́ bòchò tá hóríá! Á: bòìɔ́là, nchítalè èpá. ɔ̀hɛ́lá, ɔ̀hɛ́lá.

Ńkùàó ètwɛ́ áí éá héchí. À bàkɔ̀tɔ́ báí bɛ́ɔ́ òwálálɔ́. Ètwɛ́ áí èɔ̀ ɔ̀ríé. Ò bòìɔ́là àbò bìchàḿ. òɔ̀ kɔ̀ élɛ́là ò wɛ̀tàí. ɛ̀á là wélɛ̀là:

¡ɛ́ Ùrí á lòbélá!, ¡ɛ́ Ùrí á lòbélá! Àtá hḿmɛ̀ríá.

¡ɛ́ Ùrí á lòbélá! ¡ɛ́ Ùrí á lòbélá! Àtá hḿmɛ̀ríá.

Nkùàó ìkɛ̀tɔ̀ chátóbá, Àchí á:

¡ɛ́ Ùrí á lòbélá, ɛ́ Ùrí á lòbélá!. ɔ̀ríé ɛ̀á hmɛ̀ríà:

wé lélɛ́lɛ̀, wé lélɛ́lɛ̀, ètúpɔ́ é òbó, è bìèbá t́a lóìɛ̀sɛ̀.

òlà pálálɔ̀ ɔ̀púá, è nt́a, lò mmè, lò bòìɔ́pé,

wá è óbɔ̀là á bazòlè éá wááárééé, ɛ́ Urí á lòbèlò.

À wélerì achí. ɔ̀ríé bùɛ́báɛ́ à hmɛ́rìa: à èlé.

Wè lélɛ́lɛ̀, wè lélɛ́lɛ̀. Ètúpɔ́ é òbó. È bìèbá t́a lóìɛ̀sɛ̀.

Òlà pálálɔ̀ ɔ̀púá è nt́a, lò mmè, lò bòìɔ́pé,

Wá è óbɔ̀là á bazòlè éá wááárééé, ɛ́ Urí á lòbèlò.

È óbɛ̀òlà é wárí. Nkùàó, ɛ́lɛ̀ pɛ̀lɛ̀ ɔ̀pùá. Èè éhú áríé lè èsásárí, àtá pìchò nɔ̀nùɛ̀lò boìɔ́pé, lè ntá, lò mmè, òópí nnɔ̀. ɛ̀á sérí ¡Hú! “Aśi que”, lɛ́á hɛ̀rì ná, àséìá ɛ̀lɛ̀ pàrà ò wɛ̀tàí ábò sɛ̀ nná, ná àbò séí nná, bɛ́àmmà báà bò sá’à nná. È óbéɔ̀là chíà wálá’á, Kórí étà bápɔ̀ álá bɛ́àmmà. Ná échìà púrí èpá áɛ́, échíà wálà’à.

Ahɔ̀ kálɔ̀ lɛ́là ná, lwèàmmà, tùéàmmà, nkùàó tòlà sá ná tòlò sikùɛ́là, wáɛ̀ báná bɔ́kɛ́rá bá sɛ́ bòbó là bɔ́pé, kórí ná, ò hɛ́ríò bɔ̀bà pùá bɔ́pé, bá là hétá; wáɛ́, nkùétɛ̀tɛ̀ ná ntɔ́bí, à bànná, ná tòlè chòkó áɛ́, bá chíà hétó boɔ̀bà wèlà.

Ké èsɔ́ wèlà è nkèlélésì wèlà ólá: “blod is tica dan wáter”.