Àtá òppí

Elle n’a pas tardé

​Èrìà wèllà é séí bèchò bíkébíké. Wáè, hé bàíssò bé àppà béà hólànnɔ̀. Bàlà bɛ̀là bɔ́llá bàbɔ́ là rìókò. Bá líàɛ̀lɔ́, bá là bùlàɛ̀lɔ́. Àlébá à là chíàlè ò bùlé ó bɔ́làí. Èlɔ́ nné, ò bùárí bùlé ɛ̀á párá: ɛ́ wárí, chíàló bɔ́làḿ. Nà hɛ́lɔ̀ bóà bɔ́ppé. Àbá pɔ́àm. Ò bùlé ɛ̀á párá: wɛ́bàɛ́ chíálò bɔ́làḿ. Nà hɛlò òríé, nà hɛ́lɔ̀ òì kùàḿ. ɛ̀á párá èèè. À chíàm ò bɔ́lá. À pɔ̀ì. Èrá òbàrì ɛ̀á lóɛ̀lò bùlé èkɔ́é. ɛ̀à párá: ɛ́ wàrí, néá là hɛ́lò ríé. Chíàlò bɔ́lá, ɛ̀ sì tɔ̀lɔ́. Nchá òpà. Nkùɛ̀tɛ́tɛ́ nà púlòɔ̀. Chíàl̀o bɔ́lá. ɛ̀á páŕa èèè, nàbó chìàlà. ɛ̀á bóì ì kwà ìáí, èá hɛ́ró ríé. ɛlè pálò ríé, ɛ̀á òì kwà. Àtá òpí áɛ́. ɛ̀lɛ̀ pálahɔ̀, ò wárí bùlé àáró bɔ̀lá. Àá bó húbìàmma. Àchíàhɔ̀. Àbò hɛ́sìɔ̀ chíà è hóbbà wèllà. Ò wárí ɛ̀lè pálàhɔ̀, ɛ̀á párá: ɛ̀ìó, ntá òppí làmmùáɛ́ ¿kéché ɛ̀é ò bɔ́lá?, ¿wá bɔ́lá? Nnè nkà bò chíí hálɔ̀nɔ̀ch́e. Wáɛ̀ ntánèché à tápìé. Ntánná à tápì ɔ̀nná. Ntánná à tápì ɔ̀sɔ́. ɛ̀á párá: tó háɔ̀ hùchò bɔ́lá. È íllá ró bɔ́lá ké Rèhɛ́. Ká àlɔ̀ èlɔ́èbà, bókó bòchíó tòlóé sìnɔ̀rí, sílà hùchò bɔ́làí: ¡Sí tá òpíó! ɛ̀ɛ́ là hùchò bɔ́làí. Àté wɛ́llà. Ò wé rìhùɛ́ wáí, wɛ́ ɛ̀ nkúchìó ò bɔ́làí. Tò íchó bókó wá lɛ́lɔ́, àté wɛ́ḿ.