Cizombi nyi kaxinakaji

Le vieillard et le chasseur

​“Cizombi” yaya nyi kuzomba tuxitu mu musenge, yenda thungu yinene nyi umwe kaxitu kamumwene; muhasulaho yaxaha “mukhondo”, hanga akamuzuwe kupu, ximbu lyolyene yamona mwixi unafindagana, mwaku ndamako yawana mukhanda, mwanonokamo yamonamo“Kaxinakaji”una phephela yifo ya tuxitu akuxaha. Muze cizombi hamukundama, yamutambwokesa, muhasulaho ngwenyi yikha weza nyi kulyinga kuwambika wami? Vula te kanawayangila; ngwenyi njila mucima.

Kaxinakaji muze vula hapatuka kuwayangila, yamutuma kuya nyi kutaha meya kukalwiji, akutelekela. Yiye kakolemene; mwanda uta nyi kaxitu kenyi yahicika, mba yaya nyi kutaha meya, kaxinakaji yanda mukhondo yamupapa hakahya. Cizombi kacimbwile kwiza nyi meya, mwaheta yawana yuma ahicikanga hayipapa, mwayitala nyi cimwe kacambile kwenyi.

Kaxinakaji, yahula cizombi mathangwa amwe hacihunda athu kakwamba ngwo khala, khala; cilumbu cakha? Ngwenyi: - cakupwa ngwe cize ngunamono! Mwaximbula yamutuma nawa nyi kuca khunyi, yaneha khunyi kalyivumine. Yamuhula nawa; cingoloxi nakwiva athu mamba: hehye-wo, hehye-wo, hacilumbu cakha? Ngwenyi: hayeswe yize ngunamono. Yamutuma kuhika jima; mwamanyisa kuhika, yalya hamuwikha. Muze hamana kulya; Cizombi ngwenyi ngunayi kwami.

Kaxinakaji, yalongeza mitonga ya yifo yaalyi, yamwaha. Hacilumbu cakupwa mbovu. Twanuke amusono kexi ngwe waze ahaximbu ya tulamba. “Cino cixima; cakulongesela twanuke nyi makulwana”.

Ululyi: Makulwana ngwo; wazeya walya yinji.