Egënd enangërëx

Une mystérieuse maternité

​Mbimbëlir mbiŋ!

Ako ri bani gwa ataŋ itox cëra ga ƴe ko gër apuŷë wataru këni gar gër orën an. Awa xali exo ƴe exo de: “eɗëƃar kë me ƴendë”. Xara gar gër orën an wataru këni. Awa gogo ijo, ga wataru këni ar gër orën ajo, xali Ŝotë këno cara acëlaŋ. Gër ga ŝotë këni acëlaŋ. Wëlan këƃi ƃela ƃënë fe wa ŝotë ko. Xali roŵë këno itoxë. Ga roŵë këno itox iŋ, ŝotë këno itoxiŋo. Gogo ijo na itoxiŋo rafë ko na. Yiko go sapar orexëmë. Awa gogo ijo na wëlan këƃi eno mëka na cëra. Eni de: “wëjë fe? Gëno wa ŝotë këno itoxiŋ?” Exo de: “wëno ado ame nangena”. “eyo” Eno mëka ƃëte eni de: “cëra wëjë gëno wa ŝotë këno itoxiŋ?” Exo de ƃëte mëŋë: “wëno ame nangena”. Awa gogo ijo na ƃar këni apeda ɗek ƃela ƃën. Fedaw ko ar gër orën an ine cëŋ ayëŋën; okejënë fo ɗek “eyo” yëpa këni apedaŋë tu. Inecëŋ ƃocambejar ƃojekaxë ƃoŋ mo yëmbë. Awa gogo ijo itoxiŋ inemëta ga bax cëŋ cara. Xapë këno oxamanaŋë: Awa fel këno re këni: “gogo ijo wëji, Cëra ga yik ako aƴo nangena sëm ir itox. Awa ƃatël enëŋo kape oxamanaŋë cara, do enëŋo ňëwëne oyëkanë. Ata kënëŋo nange sëm irexëm.” Gogo ijo ŝeri këno cara oxamanaŋë yëwë këni, re këni: “cara wa ƴelë eyo nangë sorixin, cara wa ƴëlë eƴo nangë sorixin, nangë norënë nde wëcëkëƴë! No roŵë ki? Nangë norënë nde wëcëkëƴë! No roŵë ki?”. Ata cara exo gër, exo gër, “jerëjer, jerëjer, jerëjer” eŋo ɗëka ar gokejënan. Eni de: “aiye, agena ajo, xek! Axaŝa xaŝako yama ajo nde roŵ këŋo cara? Agena mëŋ.” Ɓëte exo ƃaka “jerëjer, jerëjer, jerëjer” cara. Awa eni ňëw gaŝëxe, eni ňana, eni de: “Cara wa ƴëlë eƴo nangë sorixin, cara wa ƴëlë eƴo nangë sorixin, nangë norënë nde wëcëkëƴ ë! No roŵë ki? Nangë norënë nde wëcëkëƴ ë! No roŵë ki?”. Ata cara exo gër, exo gër, “jerëjer, jerëjer, jerëjer” ata ëxëŋ, ëŋo ɗëka ar go kejënan. Ɓëte eni ŋëpë ƃela ƃenë, eni ŋëpë, eni nëgwësëtë anëgwësëtë ƃela ƃënë. Eni de: “enëgwëŝex, ëxëŋ, yama ajo nde roŵë këŋo cara ŝaƃejar ir go in? Do ar go kejën ajo! Aŋo kwënena, aŋo doŵena mëŋë. Ɓëte yuŵ këni atasën aŋ: “cara wa ƴëlë eƴo nangë sorixin, cara wa ƴëlë eƴo nangë sorixin, nangë norënë nde wëcëkëƴë! No roŵë ki? Nangë norënë nde wëcëkëƴë! No roŵë ki?”. Ata ër ko cara gër ar gokejënë. Re këni: ”E! Awa endeƴe eŋo a ko ndex”. Ako nde ƃëtatik woooo… na”. Re ko mëŋë: “eyo”. ƴow ko ajo, re ko;”cëra! gayik ako anëka xoyinë këni ƃela ƃën gayikë gë wëno ŝotë këŋo ye itoxiŋo gogo ijo ekoc ki ƴowënu wëjë.

And ki ƴowënu ekoc aŋ, kër yidara ɗëna. Eƴë ƴe eƴë ƃarë oyinga oreƴoŋë. Lëf gër aciŵë enjënga dëŋë kër eƃayiɗëna. Eƴë kwëtë tu gër ed xwëŝa këƴë, do wëjë eƴë kwëŝa mërëxand “eyo” oyingaŋ eƴë kwëtë ako. Ekoc ki ƴowënu, ekocelo wëjë kër yidaɗëna”. Awa gogo ijo cëra re ko: “iyo”. Ko sesënd, ko nëcëtënd, ko sesënd ko nëcëtund oyingaŋë, ko sesënd. Nëcëtu ko oyingaŋ do xwëŝa ko mërëxand na. Këno wëkand; “ine wa këƴë nëcëtund oyingaŋ? ine këƴë nëcëtaxënund oyingaŋ! Ine wa këƴë ƃaraxënund oyinga oŋo wëjë? ĥa? “Mëŋë ayaka xëna ɗe ko sesënd tuŋë. Gogo ijo and fayë ko eƃar ed oyingaŋ tuŋ, xwëŝa ko mërëxand. A wëlë fo wëlë këni: “uuuuu….”. Watë këno mëŋ go yinga orexëmoŋ: “nëko ino cëra, nëko ino cëra.” Ako nemëxë keno “tëlëk”. Anëka wëla këŋo ar gër orënan, ar gë ƃangejënan. Ga ĥatëkëni fënë, aŋo baŋo ŝemanënd enapë ed oyalelë. Exo ƴowë eŋo macë exo ƴamb ecemarel. Exo de mëŋë:” ine wa ŝema këƴë?”; exo de mëŋë: “ed oyalex”. And kore ako aŋ; exo yaka mëŋë axo ƴambëna enapë ed oyalel. Eyo axo ƴambëna enapë ed oyalel. Awa ata xali okeyë ok ako rikëni. Ata cëra ƴe ko wëka ko gër ƃela re ko: “wënë, wëno ŵa icënë indamiŋ gawëlawë ke ro ado me cema enapel axo ƴambë ndëna”. Re këni: “ ine wa këƴë ŝemand?” Reko: “oyal ”. Reni keni: “ ëxëŋ ƃiyi ro oŵalë wa këmi ƴambënd. Gate eƴë ƴe eƴë kwëc oŵaloŋ eƴ ë tëŋë. Eƴë cala ingondiŋ ind dunë, etëŋal ed dunë ata kë ƃelë do eƴë cema ata këƴë watë ga ƴamb ko. “ Ata mëŋë re ko: “ Awa”. Ata riko, exo kwëc owaloŋ, exo tëŋë, and sëŋë ko aŋ, do ŝema ko. ƴe ko ŵac këŋo eyo icëniŋ. Re ko: “ƴogu eƴë ƴambëra “. Re ko icëniŋ: “ cëra ine ŵa ŝema këƴë?”. Re ko. “ oŵal ”. Ata ƴe ko ƴamb ko. Re ko: “ahaaa! Ejo nde bame nemënd, ejo nde wa bame nemënd, ame nangëbana, ƃëte aƴe pelë bana ejo kënë ƴambënd wënë ro. Wëno ame nangëbana “. Re ko: “ƃiyi ejo wa këmi ƴambënd, oyaloŋ ami nangena “.

Ro xwëtëk.