Munthu bodzi adacoka kumui kwace na Mbwaya Zace

Le chasseur et ses chiens

​Padawa, munthu bodzi adacoka kumui kwace na mbwaya zace nkhuyenda thengo kukassodza. Adafamba, adafamba, adafamba, ne kugumana ne kassulo, ne, ne, nyassa, ne kanyama kabodzi. Ndipo adafamba, adafamba ntantho ukulu, nyota idaphata ati nitchita tani. Nkhuti lekani ndibwerere ndafika kuno nkhutali, madzi kulibe pomwe. Pale adacemera mbwaya zace pswukuno. Munthu ule nkhubwerera, wafamba munthu ule, wafamba munthu ule, wafamba, wafamba… wafamba munthu ule, pale nkhugumana madzi. Nkhugumana kathawale ka madzi.

Afika pale munthu ule nkhumwa madzi yale akhana mbadzo yace, mbwaya zace zire nkhumwambo. Ule kumbawona kuti mui uyó, nkhugumana mulambe ukhana nyúci, ati pora, ine ndacita mwawi pakuona kuti ndiribe kubulukira ne kassindi, ne kaciyani. Natere ndina mwawi ndabulukira uxi, lekani ndimole uxibu, ndimole uxi inepano. Pale, mwamuna ule, nkhutenga mbadzo yace nkhugwata tumiti twace twa ngololo, nkhukhoma pa mulambe, nkhukwira na thini lace mpangono pangono mpaka pana uxi pale. Nkhumola uxi bwace bule, adadzaza thini lace tolo, akandeya wokha wokha. Tsono, pakubuluka nkhokho ibodzi idatchóka. Ule adakumbuka apa inepano nifera muno.

Adayamba kudandaula aciti mbwayazimbo zingadakhala zinango zingadandikhomerambo nkhokho inepano ndicikwanissa kubuluka. Apa inepano nifera mulambe muno. Popale, mbwaya ikono ire, ikulu idatawira: Imwe mbuya, imwepo, tingadakukhomerani nkhokho ifepano bwino, bwino, mucibuluka, tsono imwepo mulibe citsitsi imwepo. Mukacoka pano mukayenda kumui mukalewa imwe, tsono mukakalewa bzinkawoneka ninga malodza. Munthu ule nkhuti ne mbwaya zangu ninkalewa lini ine, ndikhomerereni ninkalewa lini cinthu ine. Tabva, ife tikhoma, mbwaya zire zidakhoma, ule nkhubuluka, nkhutakula uxi bwace bule, nkhucemera mbwaya zace nkhufamba pangono, nkhubvulumussa sulo, mbwaya zire kuphatiratu.

Ule nkhutakula kassulo kale, nkhuyenda nako. Afika ku mui nkhutoma kupassa uxi bwakandea mbwaya, nkhuphata sulo ule nkhupapha, nkhutengueratu bzamimba bzetse massapi, ipswô, bziropa, nkhugwata mwendo nkhupassiratu mbwaya zire. Popale akazi adatawira adati: Imwe tsiku zetse mukabz “wera na nyama mbwaya mumbazipassa mautumbo na solo, lero mulikupassiratu bzetsene bzamimba, bzakuti bzimbalha ife. Kodi bzafamba tani leo imwe abayangu. Nkhuti iwepo udziwa lini bzomwe bzandicita mwayazi iwepo. Ire mbwaya ikulu ire nkhucita tchira kwete kwete, kuti ule munthu ule aleke kulewa. Kuponi, angaleke nkhulewa nkhuzimbuliratu bzomwe bzacitika. Pomwe adamaliza kulewa, ule nkhuthamuliratu, nkhufa.

Cidapici cithandauza kuti bzifunikana kukhala na citsisti, citsitsi tchakufunikana nthawe zinango pa makhalidwe ya wanthufe.