Musoh Fula Sotata

Histoire de deux rivales

​Hi fututa ke këling yeh hitarje muskeeba ma naata ding soto je/ maañü fana naata ding muskilïng soto/muskeeba ma ding ŋo

yeh sanji wooro wula soto/ abaama faatu dinding tüta maañum bulü bey ah longne dinding nming ming yah longne abaama fata ha ka bata ming ke/ ha tartaje ba sïïna bulü/ ba sïïna ka kïh ji bih wola lüng ka kïh ji biwola/ ha ka ta kolong mintoh mojaam

a le kata ji bih wola/mo kïlïng ne tata ji bihwola lung naata soto/ ha naata foh ha siin ma ding ho yeng ta ji bi wola/ dindingnmang na ta juna foh yatar ha moñolu tata ha koma/ ha koh dinding ho yeh forse foh yeh ta ji ho biina/dinding naata wili/ wili ho ñaama ha ba ma tije/ ha ba basasle bulü ha mang haañi/ ha yeh silo muta ha tata foh ha futata kolong woto/ hala yah ma koy foh ha yeh jiho soto/ ha yang ñunnan dumboola ha benaato/ ha naata silo kang/ha ta kiita ha boy ta dumbo ka kilo butala ba maaka/ha futa ta suwo kono ha ba sïïna ka yeh koh dumboole ha koh dumbo teta/dumbo teta bulo ha yeh büüte ha yah bay suwo kono/ ha koh forse fayeh dumbo jo/ ha yeh dumbo bondi daming toh ho sabatale/ wulo leh be teema ho koh forsel wo yeh tadumbo/ ñining nang dinding borta sokono hotata/ dinding taamata ho sutola/ ha yeh wulo taama sutola ha naata fili wolü kono/ ho filo fana ha jinool wole yah filïndi/ fadi ha do yaata pürü ka taama ha ñaama ha tata/ha fili ta ñaamï jinoolo naataje hi ka yeh koh hite dinding ning sutoola hi daam mang/ ha koh yeng koh nba faatale nbe nba siina le bulo/ ha la dumbo teta nbülo/ ha kon nŋaajo jinoolü naata fah yeh koh sokota nŋaalajan/ha soomü fona keita jinoolü yeh dumbo doh dada yah di yaala/ yeh feng jama jika yah di yaala/ ha yatra dinding ñing ha be sate saate kono ning moming haaje hi bal osa fah ha heng/ha tarta ha ñaame jeh jinoolü feng betoh dia yaala/ ha ning dumbo ha yeh dumbo ñing sambe wole ñaama/ ha tata futata ha ba sïïna mama/ha ka yeh koh dumbo fele/nŋeele dumbo joole ha yeh dumbo di ha baama sïïna mama/ ha yeh feh nja ma leeje dinding ñing nbülo/ ha la koh naata diang saate nmoolïeng/ ba sïïna ma ding yoje ha yah ñaabo/ha ba sotoola ña diile ha tawuta ha yah baala dumbo te/ha ba yah bay ha koh ha fana yeh koh bitaala dumbo ñininang/komo ñing dong yah ñinina ñaame/hayah fang ding bay dinding tata fitïrola ha dung ta wolü kono/ ha filta wolü kono ha maalong ha bbota daamï foh ha fataje/.