Mwana phwo mupema

La jeune fille parfaite

Lunga yasema mwana mupema cinji, malunga eswe mapalyika kakumuzanga cinji, muze mayako nyi kmutenda mahetako ngwo tataweno tuneza nyi kutenda mwane awu, aha cinapeme cinji; ami cizecene nunangumono, hinapwa kaxinakaji, lunga mambata mwanami, ndo yoze mangulyimina kawande ngunakavuka, muwasalaho, muuya mungulyiminawo muumana, muwiza mwanami mungukwahaye mumbata, mapwa hiwe.

Akweze hohene kulyinyina, kuyako yewu ngwo temo alyi, njimbu ayi, phoko ayi; mukapa muuciza amuno muutwalando amuze ucikuhwima, lyathe ndo mukawuhetesa akuze; mutuya kucihunda mwanami mumumbata, ngwenyi cinapeme; mukweze yahetama mba yaputuka: - Kuupu, kuupu! Kuupu, kuupu! Kuupu, kuupu!…

Mwaheta cize munapu amuze, yalyinga, ohwi! Ngwe oloke cize, nayeweno ayanga nenyi, mwatala cize kanalyolola; nayeweno ngwenyi tataweno, kuwahwima, tata wahwima mwanami ucikamumbata kwahwa tuyenu, yaya kuzuwo. Kunayi mukwo nawa, yaputuka: - Kiipu, kiipu! Kiipu, kiipu! Ngwe ahete mukaci ngwenyi aha! Hijahwa ngwe oloke cize; nayeweno ngwenyi tata nakumona hijakuhwa; mwanami ucikumuhasa. Mba tangwa lyolwene, yikusoloka kamukweze kaciphinji, nyiwumwe unamuse ulemu wakuhi. Aha, awumwene awu, malunga tunamono anene-anene, anayi kuwande akuze, kanahono ayize mikapa, mba awumwene yikha makalyingako; ngwenyi mana nguciyeko, tuyenu mwane tuyenu; kuheta hawande kwanda njimbu ngwo ayi, temo alyi, phoko ayi; mukapa muuciza amu muutwala amuze, ucikuhwima ngwo mwoya kucihunda mwanami mumbata mapwa hiwe; ngwenyi ngunevuko mama, yoze nayeweno wakwatwala twala; ako kamukweze kapwaha, yikahetama: - Kuupu, kuupu! Kuupu, kuupu! Kuupu, kuupu; kutala nyi muze akuhetesa akwo, yomaya nyi kuhyanamo: - Kuupu, kuupu! Kuupu, kuupu!

Neye aaha, hikulamba teme nyi kwoko lyimuwikha, ngwenyi a mama! A mama! Weswe wayenwe awu unapalyika amuu? Eetata, awu weswe wayetwe tata. A mama, mba acize kunahwima? Kha tata, kuwahwimine: - Kuupu, kuupu! Kuupu, kuupu! Kuupu, kuupu, yahetuka a mama mba akuze ngunamono, neko mande alyiko akuze? Ngwenyi kha tata, aze alyi akuze, ulyi usaki wande wene ulyi awu, ngwenyi ewa tata; a mama acize mba kunahwime? Ngwenyi kha mwanami kuwahwimine:- Kuupu, kuupu! Kuupu, kuupu! Kupu, kuupu! A mama, mukwetu ucilyi koko kunyima, acingutalyilenu, muphanu nasanga aho, hiyilyi nyi hiyawumba makeji; hakuya halyi? Kha mama, tala hohene, hakuya halyihi? Mama, alyize salyi alyize! Ngwenyi kha mwanami kalasawu kayilyile; mba mama nahwime? Ngwenyi kha mwanami kuwahwimine, muka newo polongo. Nayeweno neye, wó, wó, wó, wó khixi, wamaya nyingunda kucihunda, kulyi tatoweno watwama musenge lyazuwo, aha tataweno mwane, mukapa kuwahwa; kahwiminye? Ngwenyi, aha mwane kahwimine; phwo awuze mumbata. Kexikha khumana kumbata phwo kupwa nyi mana nyi malyinjekela. Muze mupwa nyi mana mba awuze phwo mukamumbata.

Nyi musono nawa ngwe cize tulyi yetwe a tato nyi ana jetu, ana nyikapwile nyi mana waze mutwaha yetwe atato, anajaco kanapu amokomoko, awuze mwana ahele mana kulyi tato, yambata mwana phwo yoze mupema, apwile nyi kusa khenu akwo; yiye mwaya nenyi yasema mwana, yatwama ndo musono, ngwo xinoho mana, cizundamo hicumako, Cenaco cinalumbunuka cixima caco.