Myapya la cimboto

L’hirondelle et le crapaud

​Eteke limwe myapya la cimboto valivala ukamba. Vandele kumosi okukavanja ukãyi. Momo cakala esakalalo lyalwa.

Eci vasanga ukãyi waco vasanjuka calwa noke vavahã ukãyi hati uwambati. Pwãyi ndatembo yavo wavakisika vihama, noke wayikwata noke eteke likwavo vakayitwalele kuvala ndomo valikuminyile.

Ndatembo yavo wavapopisa hati:

— Oco mwele cilo ukãyi wene mwele, momo watelisi ohuminyo yene.

Eci vatundako okutyukila kimbo myapya wasanga okuti ise yahe ovelela okufa, pwãyi wakala ohwasi yalwa, wakwata olongombe, olomeme, lukwasi wakahandangalala.

Noke ise ya myapya wafa.

Myapya noke wavangwisa akamba lyahe cimboto hati:

Okwetu ame nda kupopelelevo kaliye lyapitila po epuluvi lyoku ndipopelavo momo, epata lyange likatambula uhwasi wosi watate. Comboto wakumbulula kamba lyahe myapya hati: – Tula utima, pi vakafela ombila?

Myapya hati: – vakafela muele oku kuna kulisungwe lovituta vyonjimbo.

Eteke lyokukenda lyapitilapo. Pepuluvi lyokukapa eve vombila vosi vakalapo vayeva ondaka yiti handi kwapwa, kavukavembiki vali ndiyongola okusika.

Noke vosi valisalukako vati u twakapa vombila wapinduka.

Vombila mwatunda vali ondaka yiti. Ene ukasi ndeti palo ulukwasi ndasya womãla vange.

— Ocika cene cina cokupiñgala kukacilingi, momo cosi cina ndasya comãla vange. Ava vosi vakalapo veti lokili vombila oco uvaje nda eye wapinduka, Vavanja okuti wafa mwele.

Myapya wapandwila calwa kamba lyahe cimboto, momo nda kacakale ove ukwasi wange nda watepasawa.

Cilomboloka okuti: Valwa apata vambata ocituwa caco. Nda voMbalombo, voMbaka, voLupito, lovivanja vikwavo vakwete ocituwa caco cokupiñgala, eci ngandyavo afa epata litambula ukwasi wosi. Momo ukwasi wosi vusya ukwakwenda ukwasi vomãla vahe.