Omushamane nokanona

Le père et le fils

​Omushamane nokanona ovali tavalifa Eengobe davo, ye omushamane okuwete engalangobe, dili moshana, ye otalombwele okanona tati: monawange twatoola elikoletu; ouwete ngaho Eengobe ododili moshanamo.

Kookamona otakati: tate oshokashishi Eengobe ndele oshafa engalangobe.

Yee omushamane otati, monawange ngenge ndele atweefa eliko olo, kapenavali apa atukeliyanga onghene otuna okuditala nawa, shetudikongelele kumwe nadikwao; eshingaho takutoko, ye omushamane otalombwele okamona tati: kedikongelele kumwe nadikwao.

Okanona oshokaninga, yee omushamane otati, idilila nawa koshuunda opo Eengobe detu dihapumeko; okanona oshokaninga yee omushamane otapula okamona tati: Owaidilako ngaho nawa koshuunda? Ko okanona otanyamukula ehe ondaidilako nawa.

Omushamane okwanyakukwa nee, eshingaho kwasha mongula, omushamane okwapenduka ayuka koshuunda, akatale kutya Eengobe odalelepo ngahelipi; eshingaho elipopepi noshuunda, ayelule omesho koshuunda,

Eengobe adishe adatuwa dafya, do engalangobe odafadukapo omushamane okwelikwata momutwe, ndele

yetakwena tati: wee wee oufyona iyaudi apauli.

Ehepu olo, olahepununwa kumwahafa sebastião odalele yomoshihunga, oshitopolwa shaukwanyama moshitopolwalongo shakunene adalwa momudo.

Olatoolwa ku Bonifácio Hinashisho.