Wünak na wüngërbe

Course entre le singe et la tortue

​Ha wutaje di kantëntamus, Wücata ho hü cï ŋal, baloŋ nü ja Wünak na Wütartaruga(Wügerbe). Nboŋ legi ange leent na komo a chïï pëtuk bëlolan dek. A dü ka chïï na pürfiare, a jï ja naw, dï purir, nja ka bando, bando njï ka bando wücëk.

Nboŋ Wütartaruga wü ja Wügërbe, cu dï manjaku propï, wü jakü Wügërbe, wü jaku Wülul. Wügërbe ja a purir pëtük na Wünak Wünak ja wül ŋïïlante pëtük na njï, ange cï ka totaral, ja nboŋ nja kagunde, ja ka doh, ja ka tük, ja ka teende, ka baande wücëk, legi ange dola, ange gunde, na jaka kankoohta bïïn dï gëkür dï pëtuk këdu dï wuseeki.

Pëtuk pëpurir peh wunseente pëtuk, nboŋ legi haah Wücata(Wünak) dü ka fiansar dü ka ya wü ka wat, dü ka a peel wül di pëtuk, a gañaru, di ya ka gundï a Lion, suma Wulion peh pëtije wuforsa dï breeng, wü lü patsi wül wügun mëntananu, legi bë yïr di ka pürïr dï pok, nboŋ Wünak wü dolan a ruka ka chïï parer rek, ñifer yir, ñefe ya pïïh ba nü Wügërbe kuma a peh wül pëtuk.

Nboŋ legi Wügërbe, Wügërbe doh wüplanü te doh wü tu nmeh wï, a tas koh ka meeh purïr, pëpibanan Wünak kuma, wü koh pipa lo tëp tï kënëŋem mbseente, kanëŋem kassente kajeenkal suma wüleer wücëk wü nëm dï këseente dï breeŋ a roh je, kë meeh jenke na bënïïm propri ŋal du wünkintar, jenke na bëniim ho yar ka nem mbseente, wo jaka pëtuk ka kür faan na bëfaah, wo tiji ntari na bëtaakala, wor ka aja wu tëp tuh, wü pënanan wukik, wüseenti kajukan, wü pën wü ka pën wukik kajükan tün, wü pën wukik kajüka tün, wün tü ka jükan wukik wu tëp, wujükan wukik kë tëp, wü kaka baande na pënat na pëtuk. nboŋ, legi ho nü faan a cam breeŋ blïïnke, a maaru ta pësiŋar blïïnke tuh, wüntaab ba baande, a maar pëtuk pëmintanani pün, legi a ba kob wungaf rek, aca a pëtuk pacalir a ba kür pëtuk, ange kur pëtuk.

Wünak na Wügrbe, legui Wünak tük a par Wügërbe du ka hete a ka deen mbseente a te ka ruka kur pëtuk ka net pecar bë baande, net ya kë baand seeh, wo wüjeje ka deh a bü kaka tuke kak, wo kaka sünte a cï ka deh mbseente, a cï ka deh mbseente, ka deh mbseente ho kë dï ntaaje wü par ka goy. Wü par na këgoy, wü bïï na büar.

Na goy, wïïn Wünak cï na goy, aca wü pëne wü hayuum, ba yuum, ba yuum, ba yuum, ba yuum, ba yuum rek, wüpar Wünak, wüleer wüpar Wunak, a di ka mint, a ci ka mint, a ci ka mint, a ci ka mint, a ci ka mint, wu nu kuma ji meh, wu nu kuma du chii piir, aca Wunak a lënker bëgoy, ho teen wi, ho teen na wüfet nu ruk, ho teen kafet, ho teen kalanke, wïïn na tu tï wü koh wüloŋ, ho kur pëtuk, a kur pëtuk, a kur pëtuk man dek, acah bëfale a tënger ba baande, ha Wügërbe gañari, a chii pa peeh bañaŋ kuma, cï tu leer npeeh bañaŋ këfiansaru këwat kë jii kuma ŋiilan kë dü blïïnke tuh paske nalolan ñaŋ ka tije been nï purir peeh doh wüloŋ, koh meeh wi, ka nduka kafet suma di Wügërbe du bunk.