Mbaha, na dzindhede ma mbhwembue

Le lapin, le singe et la gazelle

​Mbaha shishuro, na dzindhede pomwe ma mbhwembue, vhenga vhaidikana, inga kwakatanga shishuro shenda kotereka kumwa tshongena, tshodzwa kudjiya padoko, tshikati ndibuerei, ndiburei.

Kenda kongwina vhadzirdhebde vheidzwavho kudjihua padako vhoti ndiburei, ndiburei. Kodzenda kongwina vhambhwembue, mbhwembue yoda kuti ndiburei, ndiburei ngo kuti vhaida nyanga, vhenda kotora nyanga. Shishuro shoregera nyama, dzindhade roha nyama shishuro tshotora nyanga tshotanga kuridja munyere.

Terere kuteku ndo ridja mbira

Nyarara

Terere kuteku tai dikana.

Nyarara

Terere kuteku na shuro.

Nyarara

Terere kuteku mbhwwmbuw wofa.

Nyarara

Ngodzwapi dzwaitinodji djisa ndhiyo i.

Inopangira kuti tagara dwiyana, tishaita ngo dzwiro dzwakashata. Tomboti topangana ngo história ya kwenda koba, unwe unnodzokonyeuha vhamweni vhodzotidza kumwe vamweini vho sara vhashitambudjika ngenyi vhakapangana ideia yokubikana vhese vari vhatatu. Mbhwembwe wakaenda kavhoneka wafa, avha vhenda kotora munyanga kavheta waigonda tiri kuda kubikana. Tika gara tisha pangara shwiro yakashata, ngati pangane shiro yakamaka.