Ò mùérù 

L'ambition

​Há púrí, há hɛ́rí. ɛ̀ríà há tébɛ́sí bɛ̀chò bìèrí. Há séí ríhùɛ̀ ná rí séí sìbólló. Só, nkúáhòlé, à bɔ̀làsó bá sèì àppà. Ò bɔ̀làssó, è “mamá” àbá tákòrì ńa, ɛ̀táìrí òríé lóóé bìnèné. Bá hɛ̀ró òríé. Hɛ́lɛ̀sɛ́ bɛ́ òé bìnèné, à bɔ̀làssó. Ènénè áí é hɛ̀rí bòsɔ́. ɛ̀léà bé’á. Ná, ná èhɛ̀rì bòssɔ̀, ná ènéné ná nté árí ò sòbbó, è màmàrí ɛ̀nópá’à. ɛ̀léà hɛ̀lɛ́ ɔ̀àé lè ríè. ɛ̀ ùchè ènéné áí.

ɛ̀lɛ́ pɛ́lè hàbbà, ɛ̀rí sìnɔ́là, bònɔ́la. Ò bònɔ́là à wíhòrì ná: ¿Mɛ́ wé bé’ɛ̀làé? À hɛ̀sìɔ̀ bóló bònɔ́là ná: ɛ́ mèrí, ¿òté ɛ̀là ɔ̀hèrò òlɔ́ àé? Kéɛ̀ né ùchàé. Ò bònɔ́là í: ¿ènéné chálɔ́ kéɛ̀ wè uchàé? Í: èèè.

Á: ¿wè nàè nènéɔ̀?

Í: òàlɛ́ lɛ̀lɛ̀lɛ́lɛ́ɛ́.

Wè nóálá, ná ò nóí. Wè nóàlá. Ná òà nɔ̀rí òsóbɔ́rí, nèɔ̀ hɛ́rɛ́sé nènéɔ̀. 

Ò bɔ̀lassó à mmɔchó bònɔ́la, à bóí lɛ́lɛ́lɛ́ lɛ́ɛ́. ɛ̀lɛ̀ òò bònɔ́là, àbò hèchìà. Ò bònɔ́là àbò tápíè sòbɔ́ áí. Àbò hɛ́ríó sòbɔ́ áí. Ò bònɔ́lá í: lápɛ̀lálɛ́. Ò bɔ̀làssó à làpɛ̀ró bònɔ́là. Tòɛ̀lànɛ́. Àbò réìà. Ò bònɔ́là í: Hɛ̀lé nnápùá é sòbbɔ́. Í: wè ɛ̀là’à kóbí ná íé tòólà. Wè ɛ̀là kùbbà nà íé tóólà ná: ɔ̀lànɛ́, ɔ̀lànɛ́. Hɛ́ kùbbà ná íchí tóólá. Bàtòbìɛ̀rànɛ́ lɛ́lɛ́. Ò bɔ́làssó í, éé.

Í, èɛ̀ échií tóólaé; í, wè ɛ̀lá kùbbà íchí tóólà,

Í, kèè wè bòààè.

Í, wè bóálá,

Í, ná wéá háò bèsè. Í, wè pɛ̀làló bèsé, í, hɛ́lá hábbà, í, ná óà hósí lɛ́lɛ́lɛ́lɛ́ɛ́ɛ́.

Í, ¿wè nɛ̀ bátóbíɛ́rá?

ɛ̀lɛ́ pɛ́làhɔ̀, ò bɔ̀làssó ò bònɔ́là á: Wè hòsàlá, í, èɛ̀ kòbbí, í, ná wé áchí.

Í, wè àtàlá, í, òìssò ùbbà, í, ná lóchíá hɛ́lá síbóló.

Í, lwè ɔ̀á sòóbbɔ́; í, lwè ɔ̀’à mɔ́ɔ́nì; í, lwè ɔ̀á bòrá’ò.

Í, lwè ɔ̀’à lɔ́kɔ́ làùbbà lólɔ́ ìssò.

Ò bɔ́làssó í: èè. À hɛ̀ró bèssè. È màmàí í, ¿Òà pɔ́í?

Í, ¿é bìnèné? í, ¿wá è bìnèné?

Í, púlóɔ̀ tó hósá’ɛ̀. B́a hósí, bá hòsì lè màmàí.

Bɛ́lɛ́ hósɛ́ lɛ́lɛ́lɛ́lɛ́, bá bò’í èɛ̀ kòbí èàchí. Àlɔ̀ èàchí, òàmmɔ́ ò pùrí sòbbɔ́, sòbbɔ́ nɛ́nɛ́nɛ́nɛ́. È sòbbɔ́ wèllà à lɔ̀kɔ́: “trisillo”, bìùpà, à lɔ̀kɔ́, ì mɔ̀nì. “Desde” è ɛ̀lɔ́ bá bíbárí lɛ́lɛ̀.

“Pues” a bɛ̀ssò bé pàtɔ̀, hɛ́ wàíssó wɛ̀llá àhɔ̀ ná bá tébɛ̀sé pàtɔ̀ wèllà, í: ¡hú! ¿kàlɔ̀ lò hɛ̀rílá lɛ́lɛ́?

Í, “pues”, Í, ¿kálɔ̀ lò báaílá ló hɛ̀lɛ́ lɛ́lɛ́? Ò bɔ̀làssó à bò’í ò bò’àta àbó séí. ɛ̀lɛ́ bòssɛ́, ò bwàìssó à bòró bɔ̀láí ná: ɛ̀tàó ríé óòé bìnèné. Ná óá chùáná ènèné é hɛ̀rɔ́ ɔ̀àé. Ò bɔ̀làssó ɛ̀á hɛ̀rɔ́ áé. Ènèné é hɛ̀rí bóssɔ́. Ènèné élɛ̀ hɛ̀lɛ̀ bòssɔ́, ò bɔ̀làssó ɛ̀lɛ́á hɛ́lɔ́ àé, ɛ̀lɛ́á hɛ́lɔ́ àé, ɛ̀lɛ́á hɛ́lɔ́ àé. ɛ̀lɛ́ pɛ́lɔ̀ àé, ɔ̀àé ɛ̀ré sìnɔ́lá.

ɛ́ bònɔ́lá ¿òtɛ́rí énènérí hàlɔ́? Ò bònɔ́lá í: hú ¿Ènèné chálɔ́ èɛ̀ wè ùchàé?

Í, èè.

Í, ná wè nàè nènéɔ́. Í, òànɛ́.

Ò bɔ̀làssó á: mHm̀.

¿Nnɛ́ ìlá? Í, ¿nnɛ́ kóɔ̀ lɛ̀ wéllá nɔ́ óɛ̀? Nnɛ́ ntɔ́ paɔ̀ ɔ̀òà. ¿Kálɔ̀ wè pùràlá bèsè’è? Ntɔ́ pɔ̀ ɔ̀òà.

Í, “bueno”. Í, ¿wè nàè ènènéɔ̀?

I, chùé ɛ́tá’ɛ̀ ɔ̀óá ó sòbbɔ̀rí.

Í, nèɔ̀ haàé ènénéɔ́.

Bá hɛ̀ró sòbbɔ́ bònɔ́là. Ò bònɔ́là í: Làpɛ̀lánɛ́.

¿Nnɛ́ ílá, nèɔ̀ lápɛ́là? Nnɛ̀ ntɔ̀pàɔ̀ lápɛ́lá.

Ò bònɔ́là í: hánɛ̀ bɔ̀ppé. Nchíɔ̀ há bɔ̀ppè. Nè nàè nènérí.

Í, ɛ̀táé été á nná é sòbbɔ́; í, wè ɛ̀lá kóbbí, íè tò’ólá.

Í, èɛ̀ échí tò’ólàé. Í, kéɛ̀ wè ɔ̀lá’àé.

Í, èɛ̀ é tóólàé, wè é pàlɔ́ ɔ̀ɔ̀lá.

Í, ¿nnɛ́ ìlá? Í, ¿nè ɔ̀lá kóbbí ná échí tò’òlá?

Nnɛ̀ nchí mùmú. ¿Nè ɔ̀lá mùmú?

Í, nè nàèɛ̀ é tó’ólàé.

Ò bònɔ́là a: nnɛ́ nkɔ́ wééríó. Wè àlé éè é tóólàé

Í, wè pàlàĺo òbèsé, í, ná òà hòsí. ¿Nné?, ntàíɔ́ hósá. ɛ̀léá pèráɛ̀rò ò bònɔ́lá. À hɛ̀ré nnápùá à bòí è kòbí é tóólàé.

À hɛ̀ró bèsé. ɛ́lɛ́ pɛ́láhɔ́, ɛ́ mámá, nnɛ́táɛ́ nkà pɔ́í. Nkà pɔ̀àrí kà’ó. Nkà pɔ́árí lɔ́kɔ́. À bòí èɛ̀ kòbbí è àchí. Àlɔ̀ è àchìlà, òá púrí ènɔ̀kɔ̀nɔ̀kɔ̀. Ébá réí bɛ́bàùbbà.