Kabùlùkù, Ngulungù ne Nkàshààmà

Kabùlùkù, Ngulungù et Nkàshààmà

​Balundà bàbὶdi bàvwa bâse mu musὸkὸ kampàndà, ki Ngulungù nè Kabùlùkù.

Dimw’edi, mukàjὶ wa Kabùlùkù kujuuka è kwamba nè: ‘’bàànyὶ bâna bangààlelà musangu eu kabèèna mwà kulààla pa cyâta nànsha, àmu pa cisèbà cyà nkàshààmà.’’ Mukàjὶ wàmba nànku ke Kabùlùkù kulunga lungènyi lwà mwà yeya kupeta cisèbà cyà nkàshààmà. Ki kulàmbisha cyàkudyà cyà manὸnù, mapembu àvwà àpàtuka mu cisamba àvwa àkùmisha bônso bàvwà bàpὶta mucὶma, matè àbàlwa mukana! Cyàkudyà cὶvwa nzὸὸlu wa citààla mukolè mulàmba nè tùfutà tukùnze, nzoolu mwine mwela cὶlwà-beenyi.

Muntu kulonga cyàkudyà mu cisakà è kwasa lwendu mutàngὶla mwà nkàshààmà-kankenz’a-muyombù. Ufika mwà mukwakwènù, kumusanganayè musὸmba, kupὶcilay’àmu kumpàlà kwèndà. Nkàshààmà ùmvwa myenya yà cyàdidyà nènku, nzala kumujuuka dyàkàmwè. Ki yêya nè:

— “Mànsèbà, aci cyàdidyà cîmpà nànku uyàya naacὶ penyὶ?”

Yêya nè:

“Nyaya naacὶ mwà wanyὶ wa pa mooyo Ntambwe.”

Ki Nkàshààmà nè:

“Mpèèshaanyὶ kookù mêma ndya, nànku tùshaalà bannyaanà.”

Kabùlùkù nè:

“Bwalà, wêwa udi mwena lonji, udi mufwàna wa kuya kûndya!”

Nkàshààmà e kwamba nè:

“Bwalà nyaanà, cὶcyâkukudyà.”

Kàdi bwà kusùmisha muntu nzala, Kabùlùkù ùdi ùmukὸsela munyὶnyi ku cibelu cyà nzὸὸlu, muntu ùdya mooyi kumuya mu mutù! Kabùlùkù kudὶnga bu udi utùngunuka nè lwendu, ke kwambilayè Nkàshààmà nè:

“Mànsèbà, nzàdὶ yèbà ὶdi ὶngenza bôwa bukolà.”

Nkàshààmà nè:

“Abu kabùvwid²²i mwakù.”

Muntu kwangata keelà è kudὶkengula nzàdi yônso. Kabùlùkù ùmὸna nànku ke kumulabwisha musunya wa dyâpà dyà nzὸὸlu, ùmwambila nè:

“Mànsèbà mêma nkààdi nya, mênu èbà nyawù ànkwàcisha bôwa!”

Nkàshààmà nè:

“Too nyaanà.”, kujuuka dyàkàmwè kwangata dibwa è kudὶpὸὸla mênu ônsu. Muntu kumukὸsela katùpà kakwàbù kà munyὶnyi è kumwambila nè:

“Mànsèbà, mêsu èbà àdi ànkwàcisha bôwa, nyawù mamwèka nè lonji luvulà.”

Nkàshààmà ùmvwa nànku, bwà nyὶnyi wà nzὸὸlu, kudὶtwa twelà mu mêsu ônso àbὶdὶ, kulwa mpofu.

Kabùlùkù kàmὸna nànku nè apa ndi ngenza cinyὶ, kwangata keelà kutwà muntu bukàbukàbukà, muntu kudyὸlola kwàka. Kuvwayὶ mpindyewu kumusaaya, kwangata cisèba kuya naacὶ mwendà, kutèèkelapù bânà bèndà.

Dînga ditùku mukàjὶ wa Ngulungù kupὶcila mwà Kabùlùkù è kusangana bânà bèndà balààdika pa cisèbà cyà nkàshààmà. Muntu nè: “bàànyὶ bâna pààbù bàdi nè cyà kulààla pa cisèba cyà moomùmwà.” Ke kubanga kusuuya mbàyendè nè cicyàkusὸmba neebà kàbὶdὶ bu pὶὶkalà bàànyὶ bâna kabàyi bàlààla pààbù pa cisèbà cyà nkàshààmà bu bà Kabùlùkù! Bὶtὸnda Ngulungù Ngulungù kwasa lwendu too nè mwà Kabùlùkù, kàdi Kabùlùkù nànshayὶ kumulondela mùvwàku kênza, kàmwambil’âmu nè kàvwa kalàmbὶla Nkàshààmà cyàdidyà.

Ngulungù kujuuka kupingana mwèndà, kulàmbisha nzὸὸlu munèna wa citààlà, kumata nendà mu njila mutàngὶla mwà Nkàshààmà. Ufika mwàmwa, ùpèèsha Nkàshààmà ùmwambila nè:

“Ndi mukwendèla bwenyi bwà bunnyaanà, ke nshὶm’eyi.”

Pàdὶ Nkàshààmà ùbangisha kudyà, Ngulungù wèla cikàwa muulu bwà àtuutà mukwakwènù, awu wèpela, ùdyèla mùvwà muntu ùmukὸsa mutù, mashi bὶtàmba kwàka!

Ke mùfwὶlà Ngulungù nànku, bwà lukùka nè kupanga lungènyi!

Mwanu wànyὶ wàsangana kujik’anyὶ? Wàjika.