Nzĕ, mvú yà kábàn

Le léopard, le chien et la chèvre

​É ñè á-bɔ̀ɔ́ nàá. (Público: Yàáà.) Àné zě, yà mvú yà kábàn bé-ngé-tɔ̀bɔ̀, béńtɔ̀ɔ́, béńtɔ̀ɔ́, béńtɔ̀ɔ́, béńtɔ̀ɔ́. Ké òóńtáá àné zìɛ̀ñ è-ngá-bì[ñ] bɔ́. Éyɔ̀ŋ zìɛ̀ñ ékúìyǎ bè ó djàá, bétéé ná bákè mélók. Éyòŋ békèyǎ mèlôk, bé-ká-kúìñ é mbùrà òsúíñ áfân éꜜté. Bé-mèná-yék, áyégé yégé yégé. Zě à-ké-lók étǒk dɛ́ñ, kábàn ñà à-ké-álók bítók bɛ́ñ, mvú dèè èké dàlók bítǒk bɛ́ñ. É ñè à-ngé-bɔ̀ váà néé, zě è ñe à-ngé-téré-àlók étǒk émbé á kùíñ, mvú è dè dèé-ḿbé-bèré váà, kábàn è dè dèéꜜḿbé ó ngèngèrèyà á nkìɛ́ñ. Ásùmú zě à-ngé-sùmù nlógán, ásùmú fágá nlógáné àná: “Àlók ésúbúk, mèdjɛ́(n) mbòt; àlók éwúík, mè-djɛ́(n) mbòt. Àlók ésúbúk, mèdjɛ́(n) mbòt; àlòk éwúík, mè-djɛ́(n) m̀bòt”. Kíé! mvú ñí néé: “Zǎ djámè múí zě à-téré-ádjó é sí kùí(ñ) ó kó dì? Vá ǎáyèǎ bí ákúíñ súsòó”. Àné mvú ñáà àké fɔ́gɔ́, nì àné à-ngá-mènè-àyék mɛ́k, ñàà àsùmú(k) fágá álók: “É m̀bòr àámvùár mbíí é ñè ànlígí. É mbòr àámvùár mbíí é ñè áńwú. É m̀bòr ámvùár mbíí é ñè áńwú. É m̀bòr áḿvùár mbíí é ñè áńwú”. Ábɛ́é kábân è-ngé-bɛ́ɛ̀ à àná: “Ákíé! Ààkúíyǎ múí zě yá ó kó, yà múí mvú? Zǎ àválé djàm múí mvú àtérèyǎ ádjó ó kó dì né é m̀bòr ámvùár mbíí é ñè áńwú? Dáyílì né com(o) mǎ mǎáḿbárà vá, mǎ mè-éé-ꜜwú”. Ñáà àsùmúk fágá nlógán: “M̀bòr yà mbòr kà fèk ěñ! M̀bòr yà m̀bòr kà fèk ěñ! M̀bòr yà m̀bòr kà fèk ěñ! Báákè fágá báꜜlók, báákè báꜜlók. Vè né é dè dáchínì, é dè dáchínì, é dè dáchínì. Àlók dáà kàgà fè à tí, kàgà fè né báwúìñ. Éyɔ̀ŋ bé-ngá-djó náá bááꜜtéèyǎŋ, nì àné bé-ngáá-zù-kúíñ ábôŋ, àné zě àátébé àná, ñí néé: “É m̀bòr à-vé-djó vá ñí nàà ‘é m̀bòr ámvùár mbíí é ñè àáńꜜwú’, ñí né é ñè mètáá nè mà-térà-bɔ̀ atacar. É m̀bòr ñáà à-vé-djó ñí nèè ‘mbòr yà mbòr kà fêk’ é ñè à-sé(s) èbàn, é ñè ǎámbárà; áwàlà sègè mèédjó né màbì[ñ] ñé, mà-yè-kòàn à ñí.” Zě ñí né: “Ǎ bémùì(ñ), éyɔ̀ŋ àlók ébòyǎ kàgà wúì(ñ) àná, mǎ mè měé-nè-tɔ̀bɔ̀ zìɛ̀ñ. Mèbèlé fágá vè né màdjí mbòr yè bè mínǎ và”. Mvú, búp, mbíí bá zě, grrrrrrr. Zě dààkè dàdjìràn, grè, grè, grè, grè, grè. À-káá-djìràn à mvú. Álígí kábàn dàgà è-ngá-lígí ó mvús ñí né: “Ànià? É kè màlígí mètélé, mètélè yà và? É mbò(t) ñí, éyɔ̀ŋ à-yè-sɔ́ ó kó àná, màyèm ná ǎá-yè-bìñ múí mvú, mǎ àá-yè-zú-djìràn à ñé”. Kábàn dàà fágá ésùm é mbíí wéñ, djàp, djàp, djàp, djàp. Á-ké-kúìñ ékòròk, á mbɔ̀àryà éꜜté, ngé àkél á mèbɔ̀ ó kó, àkél á mèbɔ̀ ó kó, àkél á mèbɔ̀ ó kó, àkél á mèbɔ̀ ó kó, àkél á mèbɔ̀ ó kó, àkél á mèbɔ̀ ó kó. Àmàná-káà-zàmàne mèbɔ̀ á mbɔ̀àryà éꜜté. É ñè à-ngá-yóò váà, á fááás!, à-ké-bèrá-kù á mbɔ̀àryà éꜜté, mìòk! À-lígà-dùú, fágá vè mí(s) á ꜜmís é mè mé-lígí mé-dùú ñé…, bìndǒn bí mís é bì bílígí bídùú ñé á tán. Ákèé zě ñàà àkèánéàn, à-kâ-djìràn à mvúù, mvúù àlígì ñé, mvú è-ké-kúlù á djàá. Zě àbúlàné ó mvús né: “Como é mbòt ñí àkèyǎ á djàá, mé-tèmà-ké-bèè é mbòr mèlík ósúí(ñ) á sí ó kó”. Vè á-sɔ́áŋ, grrrrrrrrr!, ázù fágá ákúíñ. Kèlá-kúíñ á mbɔ̀àryà éꜜté, mèbɔ̀, mèbɔ̀, mèbɔ̀, mèbɔ̀, mèbɔ̀: “Kíé! Mèèyèm nè é mbò(t) ñí àké vé và?” Ñáà àákè fágá àcháp, àné à-ngé-kè-àcháp. Àá-kàà-cháp, àá-kàà-cháp, àá-kàà-cháp, à-ké-kúíñ, fágá vè mí-mé-ndònò à mí-mé-ndónò. Òtáà àné ábòmó vè mí(s) á mís: “Ǎ mí-mé-ndònó, ǎ mí-mé-ndònó”. “Ěé?” “Yè òyén mè kábân ààlôr và?” Ñí né: “Mèwúíyǎ zě èbùú, wǎ òné àwómò”. Zě ñí né: “Kééé! É mbòr àdjó vá ñí né àwúíyǎ zě èbùú, mǎ méné àwómò; ni àwók ná mǎ méné àwómò, á yá? Měétélè fè vá”. Vúp!, zě ákè mbíí, sǔt, ákè áfân éꜜté. É ñè zě à-ngé-lígì váà, ni àdjí kábàn ni àdjí kì mvú.

Síndàkpèlééé wôs.