Ò lòkà lè bappà

Le crabe et le serpent

​Àhò é–é, há séí bɛ̀chò bɛ́àpà. Ò bùlé è ílâ ráí kó lòká, òbùlé è ílâ ráí ké bàpà. Bá hɛ́rí bìsɔ̀’ɔ̀. Bápém chóbɔ̂ wèlà été. Wáɛ̀, ò lòkà wɛ̀ èlíè è bìlɔ́ bíkké. Àlà hɛ́làlò òbám àlà pɔ̀àlà à lɔ́kɔ̂. Àlà lápà, bá là rá. Òbàrì àchí bá là hɛ́ló òbáḿ.

Èlɔ́ èlɛ̀ pɛ̀lɛ̀, ò lòká ɛ̀á párá: ɛ̀ìò, sɛ́ì nnɛ̀ ntùpì. Úɛ̀ ɛ̀tá’à òbáḿ. Lɛ́llɔ̂ íá. ɛ̀á páràná: àlɔ̀ nchá àlɔ̀ tòà chíàɛ̀rìlá. Àbò chíàɛ̀rì. Èbéló é pɛ̀rì ná, òché ó hèrí bòsùá. Bɛ́à ìchìnɔ̀ ná, nkwàó, ká tòà báálɛ́ là bó bòsù’á. Ò bòráɔ̀ wéhɔ̀, wáɛ̀ háchí bɔ̀mùà. Ò lòká, èlɔ́ òchà à péì bòsópó. Bábó réì. Èlɔ́ ɛ̀lá à péì bòsópó wɛ̀lá. Bábó réì. Nkwàó è bìlàpà ìbèbà ké bìɛ̀ bí chìàmbìé. ɛ̀á túbàɛ̀rìé ò bùésɔ̀’ɔ̀ áí, ɛ̀lé bàppà ná: nnɛ́ nkùàó nchíá pɔ̀ pà’à èlàpà kórí è bèsóṕo èmmàà tòá bé réì. Ná mpàì bìé bìlàpà, Nchíà pìtáɔ̀ hɛ́lò òbám hɔ́ bóà bò’ɛ́. Èllɔ́ éllɛ̀ pɛ́llɛ̀, nkùàó ò bùllé ɛ̀á párá: Sɛ́í lɛ́llɔ́ úwɛ́ púrá bɔ́mmùà. ɛ̀á párá: ¿Káwéhɛ́ nnɛ̀ nkà pùɛ́sábó? ɛ̀á párá: tó pá’ò bósìkéɔ́. Ò bòsiké wé bàpà. Bɛ́à pàìò bòsìké wé bàpà. Bá lápí, bá réí. Élɛ̀ béló, érá òbàrì, nkùàó ò loká ɛ̀á là hɛ́ló òbáḿ, ɛ̀á párá: ɛ̀ìó, nèá là hɛ́ló òbáḿ. Nà púlòɔ̀. Bɛ́tɛ́lálɛ́. Nà hɛ́ló òbáḿ. Bɛ́tɛ́lálɛ́. ɛ́lè pɔ̀ɛ̀ nkùàó: ¡è bàpà, ɛ́ bàpà púlóɔ̀ ó líhòrɛ̀! È bàpà típórí. ¡ɛ́íó, púlóɔ̀ ó lìhòrɛ̀ bó bò’ɛ́ kórí bóríchí! Òlɛ́là nchí ɔ́kkíà bènnɛ́ bìɛ̀lá, ná ò bò’ɛ́ nnɛ́ bùlébàlà mbò pɔ̀ íhòrà! À bóí ò bò’ɛ́ àbó tùbì nɔ̀ché. ɛ́lɛ̀ pɛ́lò chóbbɔ̀ íchá é bàpà á wéì. ¡Húúú…! ¡ɛ́ìò! ¿Ká ò wéíhɛ́, kɔ̀ reí èlɔ́ nné ò wéí? Ká àhɔ̀ ò lòbèrí lùéà púrìhá ńa: ¡ɛ́ bàpà, ɛ́ bàpà, òlɛ̀ résílááa òpètɛ̀ɛ̀rí. Kɔ̀ réí ɛ̀lɔ́ nnéé òsééŕí! Káhɔ̀ è bìsɔ̀’ɔ̀ bìábɔ́ bìéà kàpìɛ̀rìàhá. Àlɔ̀ kálɔ̀ ò bòàttà bó hɛ́ríló òché ná: ná è bàpà, wè íchì hàbà, ná wé óppí sìsàké sìkíkíní áɛ́, élà ùá. ɔ̀é ná tòlé sàlà, étɔ̀kí bɔ̀ bòtɔ́.