Sira

Sira

​Ke yaxare ya ni aga tele yexi debi n daara.

Yaxare ke an ta xa wa a na n yanqa kile di.

A ga na yanqa tani a ke n taxa telle a melini do gide ña bawoni jina ni ña dingira na gide ke.

Fabe n da ko: A ti saasa xa da xa yaqe ŋutu xa da na daga wo duŋe.

Bawo ni i ga na yanqandi kile ke di gide xoore yogo wa no ŋa.

Saasa xa daganto xa ma xa lemine n taxundi kile na toxo xa gama diofe debe kamfalu.

Xa maxa taxundi kile.

Iti: Yo i da mugu. Ida i maño ŋutu i ga daga ma i ga laatono xenqon regge i ya. Maño gemaano n ti: I ranta telle.

Xoxone n ti: Baba gada digame be ko xa da wutu keña xane maxa. Saasa ke xan ta mula n ke gida ga. An ta telle xa kun debe an ta telle wo ku debe. Xadan daga xa, xa ga na yaqandi tani a bante na.

 I ti: I kun faju nteye.

Maño gemaano n da i yaxare ke yanqandi ba keye. I da taaxun di.

I ga da taxun di noqu be lemine meli. Jina ni i da yilandi na melindi do gide.

Maño gemaano n ku jooki da i kille na n daga.

I ga kiñe.

I ti mane xaani.

I ti maño n toxo gune.

A fi fale yaxare yogo danginte a ga telle i kaara.

Lemine ke ti: Eh yaxare yaxare n gile kitere eh an ga na daga kara a ni Ñiuma kuñi, Ñuma gi kara in fale

A ti: Kuuru Sira, kuuru Sira fo xoore ya gune ke di an da mugu paqi ma na kutu fete mbamba.

Bawoni ke ni ma ne xa gama kuuru gide ke noxo maña jina ni nia dingira ni ŋo. A ga ma kuuru a na kerini ya. Yaxare ke kuuru a ti: I ga na daga mi ga da ko. A ga daga yaxare ke kuuru a ma daga a ko yaxaru ku ka a ke mungu.

A fale yugo yogo di si ndangi nte.

Lemine ke ti: Eh yugo yugo gile misaane ke an gana daga kaara a ni Ñuma kuñi Ñuma ga kari fale.

A ti: kuuru Sira kuuru Sira fo xoore ya gune ke an da mugu paqi ma na kutu fete mbamba.

Yugo ke ga daga a ke n mugu a ma xa ko yaxare ke da.

Saasa fare gume liyin te

A ti: Eh yugo yugo gile misaane ke an ga na daga ni Ñuma kuñi Ñuma gi kara i fale.

A ti: Kuuru Sira, kuru Sira fo xoore ya gune ke an da mugu paqi ma na kutu fete mbanba.

A fale Sira kuru a ke joki da ayi a dagga.

Bawoni i ga na daga i ga na ko fabeni ku da i na daga gemu Sira. Ku ga na daga ku mungunu na fare ke ko.

A fale jaxe gume xa ri.

A ti: Eh yugo yugo gile misaane ke an ga na daga kaara a ni Ñuma kuñi Ñuma ga kara i fale.

A ti: Kuuru Sira kuuru Sira fo xore ya gune ke an da mugu paqi ma na kutu fete mbamba.

A fale Sira kuuru. A xa ga daga a mungu a ma ko. A fale na gume yogo xa ri a danginte

A ti: Eh yugo yugo gile misaane ke an ga na daga a ni Ñuma kuñi Ñuma gi kara i fale.

A ti: Kuru Sira kuru Sira fo xore ya gune ke an da mugu paqi ma na kutu fete mbamba.

A xaga daga a mungu a ma ko.

Sugo gume xa ri (kun daaba ni su mungu i kama ni xa mungu i ma ko) a ga dangini.

Lemine ke ti: Eh yugo yugo gile misaane ke an ga na da ga kara a ni ñuma ku ñuma ga kara i fale.

Kuuru Sira kuuru fo xore ya gune ke an da mugu paqi ma na kutu fete mbamba.

I ga daga i ma ko daaba ni ku xama ko.

Sugo ga daga a taaxu sugo gumen mugu a ke maxa ko.

I di jin kini sugo. Sugo ma mini.

A ti: Me, me Sira.

Sugo gume n taxu.

I ti: An sugo fayi xaasana mane xa ni?

I ti: Sugo gume na ji kine yi sugo ma mini harbi sugo ya xaasana

Soro leseme. I ti: Muke ke an sugo ke ga xaasana mane xa ni?

Muke ke ti: Wala toŋu ñaani.

A ti: Xa yaxare ke be ga bogu xa debe a ti saasa ke de ke ñaani sugo ke ga xaasana.

Sira ti: Ga na ri na ko i ya kile giden kama xa ga gide ke be toxo muku.

Fabe ti: Ke ñaani basun tayi.

A da: Yugo fana wutu, i da si n kineyi si faka, na kocu ñeri kiñe yi, yile funcu ñeri kiñe yi, maka funcu ñeri kiñe yi. Fofo su ñeru ñeru kineye.

Fofo su ga daga ken di si. Si ke ta n qose. I ma kiñe sa ka i na Sira wori.

I da fo tana xa girin di xadi, a wuru a wuru a xa si n ta qose a kara.

Fabe nti: Saasa ke debe n lemunu yugo sake su ga na daga gemu leme ni lemen wutu na kini a kama a geti fofo su debe ke noxo na kini ayi, tunkan yugo ña ni n ren yaxare.

Yugo di du toxo a ti: Basun tayi.

A ti: I na i moxo sirondi.

I da a moxo sirondi. A da kocu funcu ñeri wutu, a da selin xabaanu ñeri wutu, na yili funcu ñeri wutu a ga kiñe kile taxande a da seli n yele ke kara kile n di. Yili funcu ku ñeri a ga kiñe gide ke a da ku n tapi gide ke. A ga kiñe gide ke yime kocu funcu ku ñeri a da kun xa fita gide ke. A fale lemine ke giri, lemine n ga giri tani a da setun di si a da ri i debe.

Ke ñaani lemine nda ri tunkan yugo n ti an ya fonin reme. Ken ya ni gani mano gemano nga na daga gemu mano ganin ko ta duŋene a ga yanqana kile ma debe kan falu. Maño xa n ta roono debe a ga ma yanqa debe kan falu.