Sambayel gujjo tanum pennowo

Sambayel, Filho de Ladrão e Neto de Mentiroso

​Wonno ɗoo wona wonataa ko tindol.

Wonno ɗoo ko gorko gooto nguurndam makko fof ko nguyka. Jooni noon Alla waɗi o ari e maayde o noddi debbo makko o wasiyii ɗum o wii ɗum so ɓiyam o arii ko wonno mecalam koo kaalana ɗum. Jooni noon Sambayel jibinaama yaade giƴum en. Gooto fof ina bakkoo ko wonno meccal bammum, kono noon kanko o alaa koo jaŋtii. O arti to yummako o naamndii ɗum hol ko wonno golle baaba makko giƴiiko en fof na kaala na kaala mecce baaba mum en haa heddi kanko. Yummaako jaabii mbo: “Meccal baaba maa jaraani siimtude.” O wii: “Hay so tawiino baaba am ko jogoo paɗe wonnoo yoo mi haalane”. Yummako wii mo: “Baaba maa ko gujjo wonnoo”. O wii: “Hay so ko ɗum o wonnoo bonaani.” O fini o yehi gaɗa wuro kanko e giƴiraabe makko. O tawi pooli tati, nduu na fuɗnaange nduu na hirnaange, nduu na rewo. O ruɓi o wujji wondu hakunde nduu taw wondu yeeso nduu e wondu caggal nduu tinnaani. O arti o wii yummako: “Mi fuɗɗiima wadde meccal baaba am”. O fini o finani ndawyal laamɗo ngal ngandu-ɗaa hay gooto suusaa memde. O wujji ɗum o wari o ƴetti nebam ɗam o haayni o waɗi e lehe jeeɗiɗi o suuɗi nder taarodde. Laamɗo oo fini yiilii haa maayi yiitaani ndawyal mum. Tabalde fiyaa ina naamde so alaa jiiɗo ndawyal laamɗo. Gooto fof wii yiyaani. Laamɗo noon ina jogii ɓiyum debbo, noddi sagataabe wuro. Gooto fof ari haali ko woni meccal mum. O wii dum en: “Mi nanii kono wonaa ɗum ndaartat-mi”. Sambayel gujjo ari wii mo: “Ko miin wujji ndawyal baaba maa”. Faarmata jaabi mo: “Hol ko wonata seede men?” O wii dum: “Ar fembam bannge ngoppaa bannge”. O fembi mo o jaggi sukundu ndu o holloyi baaba makko. Ndeen Sambayel yehii to yummum naamndii ɗum so tawii ko baaba mum ɓami wujjude ko meeɗi wujjude laysetaaji. Yummako wii mo ko ɗum tan o hebbini. O yehi o yaltini o wii yummako yo foog mo ha laaɓa. O yehi o soorii wuro fembi baabiraaɓe wuro ɓe fof bannge e hoore hay laamɗo.

Laamɗo noddi batu Sambayel araani. Laamɗo neli yoo Sambayel ɓii gujjo taanum penoowo noddoye. Sambayel noddoyaa wii yoo fade haa hebloo. O ari Faarmata ɓii laamɗo wii: “Baaba gujjo maa nani.” Sambayel wii: “Hol ko ngujju-mi?” Laamɗo heɓɓitii wii mo: “Ko aan wujji ndawyal am.” O wii: “Hol mo wii maa ɗum?” Faarmata wii mo: “Ko aan wujji ndawyal ngal, ina jogii fimnde laaɓnde. Sabbu aɗani fembii bannge aɗa woppi bannge.”

Sambayel wii mo: “Ii! Hay baaba kaari kay ina fembii bannge e hoore.” Baabiraaɓe ngitti kalaaji mum en tawi kañum en fof ina pembii bannge e hoore haa ari e laamɗo. Kanko o wii ɓe: “Ndaare hooram ndee so taw meeɗii wadde sukundu. Ndeɓe ngaynunoo batu fusi”. Dewel jaawando ari e laamɗo, wii ɗum: “Miɗo yiɗi yiilanaadema ndawyal maa kono maa njeenaakam.” Laamɗo yeenimo muudo kaŋŋe e muudo kaalis. O yehi galle Sambayel gujjo taanum penoowo en, koo sehil yummum. O wii ɗum: “Miin dee taanam sellaani, alaa fof to min njahaani wiyaama ko nebam ndawyal safrata ɗum.” Yummum Sambayel wii mo: “Emin njogii kay. Sambayel ina wujjunoo ndawyal, amin kaayni heen lehe jeeɗiɗi nebam. Taade Sambayel alaa ɗoo, ar mi hokku maa heen nelugel.” Omo hoota o fotti e Sambayel e damal galle hee. Sambayel ndaarii mo ndaari nebam ɗam andi wonaa meere addi mo tan wii mo: “E neene kaari ko mbaɗataa ɗam nebam?” O jaabii dum: “Taanam sellaani ngar-mii ɗoo ƴeewde nebam ngam safrude ɗum.” O wii: “Ii? Aan no mbaaɗaa wonde sehil nenam nii alaa koo hokkat maa so wonaa kal seeɗayal. Ar mi ɓeydanoy maa.” Dewel jaawando rewi e makko. Ɓe njehi haa taarodde. O foomnii mo haa weeri o heli leggal daande makko. O wii mo mi andaa goɗɗo dee, wonaa aan haaltanoyta laamɗo. Laamɗo fadi haa tampi yiyaani dewel jaawando yiyaani ndawyal nangi kaŋŋe sari e wuro. O wii kala koccuɗo ko kañum woni gujjo. Sambayel na ɗaani finaani tawo. Yummako findini mo wii mo: Sambayel, o fewjanama. Laamɗo nana finiri sarde kaŋŋe e laabi kala koccudo ko bareteeɗo, tene o waawaa waasde hoccude. Sambayel yaalti yuurnii mbedaaji. O arti e yummako o wii dum: “Ko baaba am ɓami wjjude koo mbele meeɗi wujjude paɗe e kaañeeri?” Yummako wiimo: “Wonaa ɗum mankiraɗaa.” Sambayel ƴefti paɗe muuli heen kaañeeri haa hawri ɓoornii ɗum rewi e mbeddaaji hocciri kaŋŋe oo paɗe mum haa laaɓi taw hay gooto yiyaani omo turii. Laamɗo haalanaa kaŋŋe yehii hay gooto yiyaani nawdo. Laamɗo naji. Sambayel naamditii yummum mbele ko baaba mum ɓami wujjude koo fof meeɗii wujjude laamɗo e hoore mum.

Yummiraado oo jaabi mo wii mo: “Hande noon a dawrii bone.” Sambayel wii mo: “Hande pinir-mi ko miɗo wujjoyaa laamɗo.” O lelii ha jamma kanko Sambayel o mooykinii seese o naati galle laamɗo. O tawi laamɗo ina ɗaani sara debbo mum o wujji ɗum o faari ɗum genaale. O ŋabbi e dow lekki o jiimi e mum ommo saawi kaaƴe. O wii haayre e yeeso laamɗo melep. Laamɗo diwi haa dow wii: “Ijjam! Ɗum ko woni? Hol to ngon-mi?” Sambayel jaabimo: “Ko miin Alla, ngon-ɗa ko genaale Aɗa anndi Samba?” O wii: “Sambayel ɓii gujjo taanum penoowo?” tan o wiiti mo haayre rut: “Haa mi nanta tan. A haanga? Njiɗ-mi ko Sambayel ɓii gujjo taanum penoowo mo o noddirte oo yoo iw haa laaɓa.” Laamɗo oo wii mo: “Kala deftuɗo heen maa mi waar ɗum.” O wiimo kadi: “Ɓiye biyeteeɗo Faarmata oo ndokkaa mo o resa ɗum. Laamu maa nguu peccaa e hakunde laamo-ɗaa baŋnge o laamoo baŋnge. So ɗum alaa mi war maa.” O wiiti mo haayre melep. Laamɗo wi mo jaɓi. Sambayel wii mo: “Muɓɓaa gite maa, so ɗum alaa miin Alla kalla nde njii-ɗaa kam kaa maayowo.”

Laamɗo muɓɓi gitte mum haa yetti galle mum tawi debbo mum ina ɗaani wii ɗum: “Kellal, ar fin, ko Alla wujjunoo kam.” Weeti laamɗo neli yoo Samba noddoye tan woodi biiɗo: “Sambayel gujjo taanum penoowo?” Ndeen o wii noon tan laamɗo wii: “Kirseemo”. O hirsaa. Samba noddoyaa tawaa ina ɗaanii. O wii nellaaɗo oo yoo yaa haa o hebloo. Nelaaɗo arti haalani laamɗo. Laamɗo yamiri yoo Samba fade. Nii Samba fadaa haa ari. Laamɗo wii mo hokkii mo baŋnge e wuro yoo laamo e ɓiyum biyeteeɗo Faarmata oo yoo res ɗum. Kadi yoo anndu kala biituɗo mo “Sambayel gujjo taanum penoowo” koko waretee. Nii Samba laamorii baŋnge e wuro, resi ɓii laamɗo, natti noddireede Sambayel gujjo taanum penoowo.

Ndiwaa ɗoo ɗakkaa ɗoo.