Ngara nya gole guhodza

Le paresseux

​Ehtu, khu gu danda gwathu, papayi wathu a diri ni dzinonbe. Maji vba guvelegwa tunu gwathu hi velegidwe na hiri vana. Moyo, nya nandra wangu, khuye a di dzi girisa a si dzumeli gurumwa khu papayi. Ethu hi nga bani hi dzumela gurumwa, hi dzumede kamwe.

Ja, yi vboha veghi mweyo, a hongola mu gu wutani, a ya embedwa gu pwani ya gu vbwetega nombe gu ta kazarisa gyanana gyawe eno. A wuya a ta hi embela ethu a nga hi embela, hi bomba.

E dipoji tsigu mwedo nombe yathu, komu era dzingi hi nga bani hi ri nadzo, hi songwa mueyo khu papayi, khuye:

— Hongoleni hi hodze.

Wule mwama nya nandra wangu a nga bani a dzi girisa wule, a di bani a romo windzo ngudzu, maji a dzi pwa pwa gaya neno yi songidwe nombe. A khuga keyi, a ta vboha ndrangani a wona gu khuye pela ndrangani mumu gu ngu hodzwa, omo. A bani a wonide isoso, a lomba gu khuye ee…pa…, a di ta ni va mata vaye, a nga bani a pwanana navo khabini mule gwaye umomo. Ja, tepo a nga ta vboha khiyo vbale inveghi nya gu hi lombe gu khuye nyi ningeni guhodza, a di hongola uye kuzinyani para gu hongola a thela nyama. Valandra wangu vbale va nga bani na va landisela esi hi nga bani hi si thuma khiso eyi, va di khavo:

— Ama sa, ginani igyogyo? Khuye:

— Nga gu vbweta…. Khavo:

— Ema, sa. Nga embeya papayi.

Tepo a nga embedwa papayi, a ta khuye:

— Jxi… ja wa gu midwa guhodza? Khavo:

— Er… Ethu semana yatshavbo, eyi, olu agu nombe hi nga songago, ne khandri kazameto, ha gu vbweta guhodza purki ithumo wathu hi nga thuma dza hi vidziside. Wule mumbe khuye:

— Ee… eni kha nyi hodzi gani? Pwani:

— Nada. Ate hi vbedza dzisemana dzimbili, ate yivbela nyama, khavbo hi na ditshago guhodza nyama, hi hodza mathapa. A gu bani ari mathapa ma gu romogo, ee…U na hodza nuwe. Esi si nga thumwago khu va kwanu, aa… Dza kha hi guningi.

Basi, wule mwama khuye:

— Ei, mo ja mu nyi separari? Khavo:

— Kha hi gu separari… mithumo yago…khu dzini guthuma ni va kwanu.

Basi, wule mwana a di khala xateyadu ngudzu, kazametu kha kazari gilo, eno nya gu hodze nyama, kha hodza nyama va mu mide nyama, vale vama vale. Ja basi a dzi wona gu khuye mwendo nya gubela vba wu langatunu nya landisele va koma vaye, mwendo va na thaminiga, va na mugola.

Ja vba gu mu golatunu, tepo a nga rumwa gambe khu papayi khuye:

— Ama sa, papayi, mwanango, gimbila u ya sayisa dzinombe.

Ee… Ja na dzumede gu hongola aya sayisa dzinombe, a wonide gu khuye nyi ningidwe nyama. Gyanana gi ngu thuma esi hi si vbwetago.